Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Opiekunem prawnym/kuratorem może zostać osoba posiadająca:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełną zdolność do czynności prawnych (czyli pełnoletnia) i pełnię praw publicznych (ograniczenie orzeka sąd wobec sprawców przestępstw),
 • nieposzlakowaną opinię, dobry stan zdrowia, umożliwiający pełnienie funkcji opiekuna, nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, dotyczących sprawowania opieki, 
 • znajomość tematyki związanej z niepełnosprawnością w tym przede wszystkim niepełnosprawnością wynikająca z choroby psychicznej,
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • znajomość instytucji pomocowych i wspierających działających na terenie Poznania,
 • wysokie zaangażowanie w realizację powierzonych działań,
 • samodzielność, 
 • dyspozycyjność.

Zadania opiekuna prawnego/kuratora:

 • zarządzenie majątkiem podopiecznego (np. sporządzenie inwentarza majątku osoby pozostającej pod opieką, jednocześnie do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego),
 • sprawowanie opieki, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny (np. zadbanie o zapewnienie opieki lekarskiej, zadbanie o regulowanie opłat, itp.),
 • reprezentowanie interesów podopiecznego przed instytucjami (zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonaniu czynności prawnych),
 • sporządzenia sprawozdań dla Sądu, nie rzadziej niż raz w roku.

Wynagrodzenie:

Sąd opiekuńczy przyznaje na żądanie opiekuna/kuratora stosowne wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości ustalonej przez sąd, które może być wypłacane okresowo lub w formie jednorazowej. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze   przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego  Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych:

Trwa rekrutacja ciągła. Gdy pojawia się potrzeba objęcia opieką podopiecznego, Ośrodek po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatami, przedstawia sądowi rekomendacje. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

Więcej informacji udziela: 
Edyta Rosenkiewicz –  Dział Metodyczny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu tel. 61 8 609905 lub bezpośrednio przy ul. Cześnikowskiej 18 w Poznaniu (pokój 2), e-mail: edyta_rosenkiewicz@mopr.poznan.pl 

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie:

 • CV,
 • listu motywacyjnego,
 • zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej i/lub kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
 • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać listownie w wersji papierowej na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu: ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań, 
lub przesłać drogą mailową z dopiskiem „opiekun/kurator” na adres e-mail: edyta_rosenkiewicz@mopr.poznan.pl

 

Podstawa prawna:

Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), nakładają  na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego . Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (kro) (Dz. U.  z 2012 r. poz. 788 j.t. z późn. zm.), zgodnie z którym,  w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego. Odpowiednio do kuratora zastosowanie ma art. 178 pkt. 2 kro.