Cel szczegółowy programu – przygotowanie beneficjentów pomocy z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

Sprzęt elektroniczny lub jego element lub oprogramowanie –  należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczenie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji – potrzeby związane z rehabilitacja zawodowa i społeczną potencjalnego beneficjenta.

Urządzenia brajlowskie – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć wypukłą formułę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16rż),
 2. jest w wieku do lat 18, lub w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
 3. ma dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Dysfunkcja obu kończyn górnych w przypadku Obszaru B – to potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,  m.in.: wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcja charakteryzująca się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu wykluczającym lub znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

Dysfunkcja narządu wzroku w przypadku Obszaru B – to dysfunkcja wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności a w przypadku:

 1. gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku   (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni;
 2. osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek,  ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni.

Przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w pkt. 1 i 2, są traktowane jako osoby niewidome.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze B Zadanie 1 programu wynosi:

 • dla osoby niewidomej- 20.000 zł z czego na urządzenia brajlowskie- 12.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany  i wynosi 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

Umowę zawiera się na okres  trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania.


W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania* wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali  na ten cel pomoc ze środków PFRON;
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011r Nr 127, poz 721 z późn. zmianami), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;

*wymagalne  zobowiązania – należy przez to rozumieć zobowiązania, których termin zapłaty upłynął, 


UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON

Inne informacje:

1. W przypadku obszaru B (zadanie 1) beneficjenci wcześniejszych programów i zadań przewidujących wsparcie w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania obowiązuje trzyletnia karencja w uzyskaniu kolejnych środków PEFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu lub zadania oraz niezależnie od rodzaju przedmiotu dofinansowania objętego wcześniej dofinansowaniem ze środków PFRON.