Cel szczegółowy programu– przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Oprzyrządowanie samochodu – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych  z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo)  lub  również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Posiadacz samochodu– należy przez to rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela;  w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych,  posiadaczem samochodu jest wnioskodawca   

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

  1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16rż),
  2. jest w wieku do lat 18, lub w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
  3. ma dysfunkcję narządu ruchu.

Dysfunkcja narządu ruchu w przypadku Obszaru A – to dysfunkcja stanowiąca podstawę orzeczenia  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 roku życia – orzeczenia o niepełnosprawności); w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych  w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym- symbol orzeczenia: 10- N lub całościowych zaburzeń rozwojowych- symbol orzeczenia: 12- C), mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze A Zadanie 1 programu wynosi: 5.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany  i wynosi 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy. 

Umowę zawiera się na okres  trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

  1. posiadający wymagalne zobowiązania* wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
  2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali  na ten cel pomoc ze środków PFRON;
  3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011r Nr 127, poz 721 z późn. zmianami), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;

*wymagalne  zobowiązania – należy przez to rozumieć zobowiązania , których termin zapłaty upłynął  

UWAGA!
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON