Cel szczegółowy programu– przygotowanie beneficjentów pomocy z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego.

Osoba głuchoniewidoma– należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16rż),
 2. jest w wieku do lat 18, lub w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
 3. ma dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
 4. posiada sprzęt nabyty w ramach programu.

Dysfunkcja obu kończyn górnych w przypadku Obszaru B – to potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,  m.in.: wrodzony brak lub amputacja obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcja charakteryzująca się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu wykluczającym lub znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

Dysfunkcja narządu wzroku w przypadku Obszaru B– to dysfunkcja wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności a w przypadku:

 1. gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku   (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni;
 2. osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek,  ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni.

Przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w pkt. 1 i 2, są traktowane jako osoby niewidome.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze B Zadanie 2 programu wynosi:

 • dla osoby głuchoniewidomej- 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru- 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

Udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany.  

Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.

Umowę zawiera się na okres  trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania,


W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. posiadający wymagalne zobowiązania* wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
 2. którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali  na ten cel pomoc ze środków PFRON;
 3. którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011r Nr 127, poz 721 z późn. zmianami), w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązań;

*wymagalne  zobowiązania – należy przez to rozumieć zobowiązania, których termin zapłaty minął 
 
Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzi ze środków PFRON