Zespół podstawowy:

Do zadań zespołu podstawowego należy w szczególności:

 • podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • opracowanie instrukcji, strategii i procedur postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy w rodzinie,
 • podnoszenie kwalifikacji kadry realizującej działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie i ocena pracy sekcji i grup roboczych zgodnie z przyjętymi założeniami,
 • wdrażanie działań usprawniających prace sekcji i grup roboczych,
 • zapewnienie komunikacji i obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi sekcjami.

Sekcje:

Do zadań sekcji należy w szczególności:

 • wdrożenie wypracowanych przez zespół podstawowy metod i sposobów pracy interdyscyplinarnej,
 • rozstrzyganie kwestii problemowych dotyczących realizowania procedury „Niebieskiej Karty”,
 • monitorowanie działań koordynatorów grup roboczych w zakresie organizowania grup roboczych,
 • ocena realizowanych przez grupy robocze zadań w oparciu o sporządzane podczas spotkań grup roboczych plany oraz monitoring działań,
 • wsparcie merytoryczne grup roboczych poprzez konsultowanie napotykanych trudności i poszukiwanie nowych rozwiązań,
 • wdrażanie (w razie potrzeby) niezbędnych zmian w ramach realizowanych przez grupy robocze zadań, -ocena efektów pracy grup roboczych,
 • analizowanie spraw w przypadkach wątpliwych, co do zasadności zakończenia procedury.

Grupy robocze:

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 • ocena sytuacji problemowej rodziny, względem której istnieje podejrzenie o występowaniu przemocy w rodzinie,
 • opracowanie wspólne z rodziną strategii rozwiązania problemów rodziny,
 • udzielanie pomocy w zależności od potrzeb wszystkim członkom rodziny – poradnictwa socjalnego, a także pomocy interdyscyplinarnej,
 • informowanie o możliwościach otrzymania pomocy w szczególności prawnej i psychologicznej,
 • udzielanie pomocy dzieciom krzywdzonym i będących świadkami przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w stosunku do osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
 • dokumentowanie podejmowanych działań, jak również ich efektów.