Wszczęcie procedury

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wszczęcie procedury następuje na skutek stwierdzenia podejrzenia, iż osoba została dotknięta przemocą w rodzinie oraz wypełnienia formularza „Niebieskiej Karty – A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia). Formularz ten jest sporządzany przez przedstawiciela podmiotu, który jako pierwszy powziął informację o sytuacji przemocy w rodzinie. Jednocześnie należy przekazać formularz „Niebieska Karta – B” osobie doznającej przemocy. Dokument należy w ciągu 7 dni dostarczyć do Lidera sekcji zespołu interdyscyplinarnego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie – filii MOPR w Poznaniu. Miejscem wyznaczonym do złożenia dokumentu jest sekretariat danej filii Ośrodka. Lider sekcji zespołu przekazuje formularz „Niebieskiej Karty – A” wyznaczonemu na koordynatora grupy roboczej (przy udziale kierownika zespołu pracy socjalnej) pracownikowi socjalnemu.

Ustanowienie i działania grupy roboczej

Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w oparciu o otrzymany formularz „Niebieska Karta – A” inicjuje posiedzenie grupy roboczej w konkretnej sprawie osoby doświadczającej przemocy poprzez określenie składu grupy i nawiązanie kontaktu z przedstawicielami instytucji działających na rzecz konkretnej rodziny. W skład takiej grupy mogą wchodzić m.in. pracownik socjalny, osoba sporządzającej formularz „A” lub inna posiadająca wiedzę o zdarzeniu, psycholog, pedagog szkolny bądź wychowawca, dzielnicowy, kurator sądowy, przedstawiciel służby zdrowia, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych czy innych instytucji pomocowych działających na terenie miasta. W przypadku trudności w zakresie formułowania grupy roboczej – tj. zaangażowania przedstawicieli innych instytucji w prace grupy roboczej, koordynator grupy roboczej może zwrócić się do członków sekcji Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z prośbą o pomoc we wskazaniu konkretnej osoby z ramienia danej instytucji. Następnie koordynator grupy roboczej przekazuje informację o proponowanym składzie grupy roboczej tzw. Wniosek o powołanie grupy roboczej liderowi sekcji Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na podstawie otrzymanego wniosku lider sekcji „ustanawia grupę roboczą” dla danego przypadku sporządzając Decyzję o ustanowieniu grupy roboczej i przekazuje ją koordynatorowi. Niniejszy dokument jest podstawą do uruchomienia działań o charakterze zespołowym (organizacja i prowadzenie posiedzenia grupy roboczej) związanych z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”.

Lider sekcji decyzję o ustanowieniu grupy roboczej dokonuje w oparciu o udzielone pełnomocnictwo przez pozostałych członków danej sekcji Zespołu Interdyscyplinarnego w drodze uchwały danej sekcji. Grupa robocza dokonuje diagnozy, opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie zawierający podział zadań pomiędzy zaangażowanych w prace grupy partnerów. Strategię pomocy rodzinie ustala się wspólnie z osobą doświadczającą przemocy, którą zaprasza się na kolejne posiedzenie grupy. Grupa podejmuje również działania wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie wzywając ją na kolejne posiedzenie. Działania te mają na celu uświadomienie sprawcy przemocy konsekwencji stosowanych czynów, w tym dotyczących popełnienia przestępstwa. Celem jest też zmotywowanie sprawcy do pracy nad sobą i do podjęcia działań powstrzymujących stosowanie przemocy w rodzinie. W toku kolejnych posiedzeń grupa robocza monitoruje sytuację rodziny i podejmuje decyzje o dalszych działaniach mających na celu przeciwdziałania przemocy w konkretnej rodzinie.

Zakończenie procedury

O zakończeniu pracy w grupie roboczej (nad daną rodziną) decydują członkowie grupy. Na tę okoliczność sporządzają Informację grupy roboczej o zakończeniu działań, którą przedkładają do akceptacji i podpisu liderowi sekcji zespołu interdyscyplinarnego. Przypadki wątpliwe, co do zasadności zakończenia procedury mogą być analizowane na posiedzeniu sekcji zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dokumenty do pobrania: