Program wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej i polega na udzielaniu pomocy żywnościowej, która powinna zaspokoić podstawowe potrzeby w tym zakresie. 
  
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej  FEAD. 

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.  

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków)  i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

Do realizacji PO PŻ w Podprogramie 2016 w Poznaniu wybrane zostały 2 organizacje lokalne (OPL) 

  • Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności 
  • Caritas

CZAS TRWANIA PROGRAMU: 

Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – KWIECIEŃ  2017,
Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017

Rolą MOPR w Poznaniu jest  kwalifikowanie osób do otrzymania żywności i wydawanie skierowań do organizacji zajmujących się ich dystrybucją . Zatem aby otrzymać żywność należy zgłosić się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania filii MOPR o wystawienie  skierowania. Na skierowaniu  wskazane będzie miejsce odbioru żywności. 

Zasady kwalifikowania osób: 

Dochód osoby/rodziny nie przekroczenie 200 %  kryterium dochodowego tj. 1268 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej;  1028 zł netto dla osoby w rodzinie
Osoby bezdomne nie potrzebują skierowania z MOPR w Poznaniu, mogą bezpośrednio zgłaszać się do organizacji ww. organizacji OPL.