link graficzny: symbol chronirna sie pod dachem link do programu Praca Socjalna

Standardy pracy socjalnej powstały z potrzeby nieustannego doskonalenia jakości i profesjonalizmu tej usługi wykonywanej przez pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Poznaniu.

 


link graficzny: logo grficzne programu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 


link graficzny: symbol uniesionego kciuka, link do strony klubu integracji społecznej

Nasze działanie skierowane jest na wspieranie w samodzielnym działaniu zmierzającym do poprawy własnej sytuacji osób, które mogą być zagrożone wykluczeniem społecznym.

 


link graficzny: logo programu usług społecznych, Link do strony programu usług społecznych dla miekszańców poznania

Celem projektu jest ułatwianie dostępu 1135 mieszkańcom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności oraz 302 opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością do wsparcia w zakresie świadczonej opieki w Poznaniu w latach 2017-2018

 


link graficzny: człowiek z podniesionymi rękami, Link do stron programu Koordynacja działań na rzecz osób bezdomnych

Koordynacja działań na rzecz osób bezdomnych polega na rozwijaniu partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych i instytucji publicznych świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych w zakresie działań prewencyjnych, interwencyjnych i integracyjnych.

 


link graficzny: kosz z darami, Link do strony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Program wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej i polega na udzielaniu pomocy żywnościowej, która powinna zaspokoić podstawowe potrzeby w tym zakresie.

 


link graficzny: logo programu asystent rodziny, Link do strony Asystent rodziny

Asystent rodziny, za zgodą rodziny i przy jej aktywnym udziale, towarzyszy rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych związanych z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz z problemami socjalno- bytowymi.

 


link graficzny:wizerunk kartonu na archiwa, Link do strony projekty archiwalne

Pod tym linkiem można znleźć zamknięte juz projekty realizowane w ostatnim okresie przez MOPR Poznań