link graficzny: symbol chronirna sie pod dachem link do programu Praca Socjalna Standardy pracy socjalnej powstały z potrzeby nieustannego doskonalenia jakości i profesjonalizmu tej usługi wykonywanej przez pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Poznaniu.
link graficzny: symbol uniesionego kciuka, link do strony klubu integracji społecznej Nasze działanie skierowane jest na wspieranie w samodzielnym działaniu zmierzającym do poprawy własnej sytuacji osób, które mogą być zagrożone wykluczeniem społecznym.
link graficzny: logo programu usług społecznych, Link do strony programu usług społecznych dla miekszańców poznania Celem projektu jest ułatwianie dostępu 1135 mieszkańcom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności oraz 302 opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością do wsparcia w zakresie świadczonej opieki w Poznaniu w latach 2017-2018
link graficzny: człowiek z podniesionymi rękami, Link do stron programu Koordynacja działań na rzecz osób bezdomnych Koordynacja działań na rzecz osób bezdomnych polega na rozwijaniu partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych i instytucji publicznych świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych w zakresie działań prewencyjnych, interwencyjnych i integracyjnych.
link graficzny: kosz z darami, Link do strony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Program wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej i polega na udzielaniu pomocy żywnościowej, która powinna zaspokoić podstawowe potrzeby w tym zakresie.
link graficzny: logo programu asystent rodziny, Link do strony Asystent rodziny Asystent rodziny, za zgodą rodziny i przy jej aktywnym udziale, towarzyszy rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych związanych z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz z problemami socjalno- bytowymi.
link graficzny:wizerunk kartonu na archiwa, Link do strony projekty archiwalne Pod tym linkiem można znleźć zamknięte juz projekty realizowane w ostatnim okresie przez MOPR Poznań